8. mája 2024

Otvorená výzva: Rezidenčný pobyt pre spisovateľov a spisovateľky v Košiciach ~ zimná edícia 2023/2024

Literárne rezidencie Košice vyzývajú spisovateľov a prekladateľov literatúry, aby sa prihlásili do otvorenej výzvy na mesačný pobyt v Košiciach, ktorý sa uskutoční v zime 2023/2024.

𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: 𝟏𝟔 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑

Vybraný uchádzač bude kontaktovaný e-mailom. Výsledky budú následne zverejnené na našich sociálnych sieťach. Predpokladaný dátum vyhlásenia: 26.11.2023

Pobyt sa uskutoční v zime 2023/2024 na základe dohody s vybraným kandidátom, ideálne však v decembri 2023.

O rezidencii

~ Trvanie pobytu: 4 týždne

~ Počet vybraných žiadateľov: 1

~ Miesto bydliska: Košice, Slovensko

~ Termíny pobytu: zima 2023/2024, ideálne december 2023

~ Zameranie rezidencie: podporujeme tvorbu literárnych diel v najširšom zmysle slova (poézia, próza, literárna esej, dlhodobá publicistika, experimentálna tvorba, literárny preklad, teoretická reflexia literatúry atď.)

~ Rezidencia poskytuje: ubytovanie v Košiciach, cestovné náhrady (do výšky 130 EUR), štipendium na pokrytie životných nákladov v Košiciach 600 EUR/mesiac, voľný vstup do kina Úsmev (v pešej vzdialenosti od rezidenčného bytu). Zdravotné a cestovné poistenie nie je zahrnuté.

Výsledky pobytu

~ práca na aktuálnom projekte (nemusí byť dokončený počas pobytu)

~ Jedna verejná prezentácia (verejné čítanie, majstrovská trieda, rozhovor, text atď.)

Aplikácia

~ Pošlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu: literarnerezidencieke@gmail.com

s nadpisom „Open Call Winter 2023 – Residency in KE“;

~ K e-mailu priložte ako jeden dokument vo formáte pdf nasledujúce informácie (v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku):

1) Vaše kontaktné údaje: meno, e-mail, telefón, aktuálne bydlisko, z ktorého budete cestovať na pobyt.

2) Termíny v zime 2023/2024, kedy sa môžete zúčastniť na pobyte, a termíny, kedy určite nie ste k dispozícii.

3) Stručný opis projektu, na ktorom chcete počas pobytu pracovať (ideálne maximálne 3 odseky).

4) Krátky profesijný životopis (ideálne 1-2 odseky) s uvedením vašich publikácií a/alebo inej relevantnej práce.

5) Úryvok z diela, ktorému sa chcete počas pobytu venovať, alebo súvisiace dokončené dielo (približne tri strany A4). Úryvok priložte k prihláške v jednom pdf súbore. Ak to povaha diela neumožňuje, môžete úryvok poslať samostatne alebo ako odkaz (ak bude mať odkaz časové obmedzenie na stiahnutie, nastavte ho tak, aby bol aktívny aspoň do konca roka 2023). Ak je text v inom ako anglickom, slovenskom alebo českom jazyku a môžete poskytnúť preklad do niektorého z týchto jazykov, urobte tak, pomôže to pri hodnotení vašej žiadosti.

Výberové kritériá

~ Prihlásiť sa môžu spisovatelia akejkoľvek národnosti, veku a v akejkoľvek fáze svojej kariéry. LRK sa snaží poskytovať neformálne, podporné a inkluzívne prostredie pre svojich obyvateľov.

~ Z prijatých žiadostí vyberie výberová komisia zložená z členov programového tímu LRK a prizvaného externého odborníka (spisovateľa alebo literárneho profesionála) jeden literárny projekt. Hlavnými kritériami výberu sú kvalita literárneho diela a projektu a potenciál rezidenčného pobytu pre prínos a ďalší rozvoj diela. Výberová komisia zohľadní aj potenciálny význam diela/projektu pre miestny kontext, čo však nie je nevyhnutné.

Literárne rezidencie Košice sú rezidenčným programom pre autorov, ktorí pracujú na svojich literárnych dielach alebo literárnych prekladoch. Program je výsledkom spolupráce Klubu košickej menšiny a Kina Úsmev.

Program Literárnych rezidencií Košice a nadchádzajúcu rezidenciu podporila Slovenská umelecká rada z verejných zdrojov.

(Foto: Gabi Repaska na Unsplash)

Ďalšie odkazy