8. júna 2024

OPEN CALL: Program Literárne rezidencie Košice vyhlasuje dva OPEN CALLY na rezidenčné pobyty v Košiciach

Literárne rezidencie Košice vyhlasujú dve otvorené výzvy pre spisovateľky/spisovateľov a prekladateľky/prekladateľov literatúry na mesačný rezidenčný pobyt v Košiciach.

OPEN CALL 1: pre autorky a autorov literatúry 

OPEN CALL 2: pre prekladateľky a prekladateľov literatúry 

DEADLINE pre zasielanie prihlášok pre oba open cally: pondelok 20. jún 2024

Rezidencie bude možné realizovať v období od 1.7.2024 do 31.2.2025 po vzájomnej dohode podľa možnosti vybraného uchádzača/ky a voľných kapacít rezidenčného programu.  

Vybraný uchádzač/ka bude kontaktovaný emailom. Výsledky následne zverejníme na našich sociálnych sieťach.

O REZIDENCII 

) Trvanie rezidencie: 4 týždne 

) Max. počet vybraných uchádzačov/iek na 2024/25: 5

) Miesto: Košice

) Termíny: dohodou v období 1.7.2024-28.2.2025

) Zameranie – Open Call 1: podpora pôvodnej literárnej tvorby, ktorú chápeme široko (poézia, próza, literárne eseje a reportáže, experimentálna tvorba, reflexia literatúry, scenáre, etc.)

) Zameranie – Open Call 2: podpora tvorby literárnych prekladov (beletrie alebo inej literatúry, vrátane literatúry faktu)

) Rezidencia zahŕňa: ubytovanie v Košiciach, preplatenie cesty do výšky 100 Eur, štipendium na pokrytie nákladov na život 700 Eur/mesiac

) Voľný vstup do Kina Úsmev, partnera rezidenčného programu

) Cestovné a zdravotné poistenie nie je zahrnuté a je v réžii rezidentov/iek

VÝSTUP REZIDENCIE 

)práca na tvorbe diela (nie je podmienkou, aby bolo dokončené ku koncu rezidencie)

)jeden verejný výstup (formát výstupu dohodou – autorské čítanie, masterclass, publikovaný text, workshop, a pod.)

 PRIHLÁŠKA

Prihlášky posielajte na email: literarnerezidencieke@gmail.com s predmetom “OPEN CALL 2024/1” alebo “OPEN CALL 2024/2

K e-mailu priložte ako JEDEN PDF DOKUMENT (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), nasledujúce: 

)Vaše údaje: meno, kontaktné údaje (email, telefón), aktuálne bydlisko, odkiaľ by ste na rezidenciu cestovali

)Termíny, kedy by ste sa rezidencie mohli zúčastniť (kalendárny mesiac) a termíny, kedy by ste sa rezidencie určite nemohli zúčastniť

) Krátky popis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (ideálne max. 3 odseky)

) Krátke profesné bio (1-2 odseky) zahŕňajúce publikácie a inú relevantnú tvorbu

) Ukážka z diela, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať (text v rozsahu cca tri A4) – ukážku prosím vložte do spoločnej pdf s prihláškou

*Ak povaha projektu neumožňuje zaslanie ukážky v pdf, priložte ukážku separátne, alebo ako link (termín na stiahnutie súborov nastavte min. na 30 dní). Ak je ukážka textu v inom jazyku ako slovenskom, českom alebo anglickom, ak je to možné, prosím priložte preklad do jedného z týchto jazykov

KRITÉRIA VÝBERU 

) Autorstvo sa môže hlásiť bez ohľadu na štátnu príslušnosť, národnosť, vek, v akejkoľvek fáze kariéry.
Cieľom LRK je poskytnúť neformálne, podporné a inkluzívne prostredie na sústredenú literárnu tvorbu.

Projekty vyberie komisia zložená z členiek a členov tímu programu LRK a prizvanej externej odbornej porotkyne alebo porotcu.


Hlavnými kritériami výberu sú: 

)kvalita literárneho diela a projektu 

)potenciálny prínos rezidencie pre tvorbu diela

)Porota taktiež prihliada k prípadnej relevantnosti projektu/diela pre miestny kontext, ale nie je podmienkou

Literárne rezidencie Košice sú rezidenčným programom pre autorky a autorov venujúcich sa pôvodnej literárnej tvorbe alebo literárnemu prekladu. Program vzišiel zo spolupráce Klubu národnostných menšín Košice a Kina Úsmev. Program Literárne rezidencie Košice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďalšie odkazy